دهقان جنابلاریندان ایکی تورکی غزل

کؤنلومون سلطانی

یعقوبِ عشقم دلبـرا عشقونـده من کـور اؤلموشام

گَل یوسفیم قورتار منی هجرونده رنجور اؤلموشام

چؤخدان اَسیرِ ظُلمَتَم ؛ نـور آختـاریر کؤنلوم منیم

باشدان باشا عُمروم بؤیی؛ من طالبِ نور اؤلموشام

نورون منی موسی کیمین طورونده مدهوش اِیلیوب

طورون تَجَلّاسین گؤروب ؛ دیوانه ی طور اؤلموشام

روزِ اَزَل میخـانـه ده وحدت مئیین نوش ائتمیشَم

ساقی منی مَست اِیلیوب ؛ مَدهوش و مَخمور اؤلموشام

حَلّاج اؤلوب حَق سؤیلَدیم ؛ حَقّیلَه پیمان باغلادیم

هَرکیم سِئویر چَکسین دارا ؛ دار اوستَه منصور اؤلموشام

دَرگاهوُوَه گؤز تیکمیشم ؛ دریایِ رحمت گؤرموشَم

سَن کؤنلومون سُلطانیسان ؛ خوشحال و مَسرور اؤلموشام

شـاهـا تَـرَحُّم قـیـل مَـنَـه ؛ اِحسانوون مُحتاجیام

سَن اؤل سُلیمانِ زمان ؛ من بیر کیچیک مور اؤلموشام

مـن آدَمـیـن اؤلادیـام ؛ اَحسَن دئیـوب خالِق مَنَه

اِنسان آدیلان هر زمـان عالَمـدَه مشهور اؤلموشام

شَهد و شکردَن لبلرون ؛ هرسؤز دئسون بالدان شیرین

گولدَن گؤزَل رُخساروُوَه چؤخداندی زنبور اؤلموشام

آغـلار گـؤزیلَن ((دهقانی)) غملَر سالیب زندانه گَل

عالَم کیچیک ؛ روحوم بؤیوک ؛ عشقونلَه مَحصور اؤلموشام

تهران ؛ پنجشنبه 26 تیرماه 1393 ؛ دهقان نورانی

بیزَه گَلسین

سَن سؤیلَه گیلَن سئوگیلی جانان بیزه گَلسین

جانسیزلارا جان بخش اِئلییَن جان بیزه گَلسین

سُلـطـان لارا سُلـطـان لیـق اِئـدَر سَلطَنتیندَه

قؤیسون قَدَمین کؤنلومَـه سُلطان بیزَه گَلسین

سَربـازیـلـه مـات اِیلَـدی شطرنـجِ رُخـوندا

کـؤنـلـوم اِئـوینی اِئتمَگَه ویران بیزَه گَلسین

قوربان دئمیشم جـانیمـی اسمـاعـیـل عشقَم

شـایـد قـوتـارا بیر بِئلَه هجران بیزه گَلسین

گوندوزدَه گئجَم تَک قارالیب ؛ قاره دی بختیم

سالسین شَفَقین اؤل مَـهِ تـابـان بیزه گَلسین

پَـروانـه کیمین آتـش عشقینـده کول اؤللام

منَّت چکیرم شمـع شـبـسـتـان بیزه گَلسین

عالَم لَری حـیـرَتدَه قـؤیـار حُـسـن جَمـالی

دُنـیـا گـؤزلـی خُسرو خـوبــان بیزَه گَلسین

مجلس سِئوینَر قـؤیسا قَـدَم مـحـفـلِ عشقه

بـارمـاق کَسَرَم یـوسفِ کنعـان بیزَه گَلسین

دریـایِ کَـرَم ؛ مـعـدَن اِحسان اؤنی گؤردوم

وئرسین صِلَه می حـاتـمِ دوران بیزَه گَلسین

بیرجوت گؤزومی فرش اِئدیب آستانیَه سَرَّم

مشکللَـریمی اِئتمَـگَـه آســان بیزه گَلسین

جان نقدینه مهمانیمـا مـیـزبـان اؤزوم اؤللام

جَنَّت یـارانـار روحیمه مهـمـان بیزَه گَلسین

((دهقان)) تَلَسیر گؤرمَگَه گول یـوزلـی نگاری

ظاهردَه اَگر اؤلماسـا ؛ پـنـهـان بیزَه گَلسین

تهران ؛ دوشنبه 23 تیرماه 1393 ؛ دهقان نورانی

+ نوشته شده توسط در و ساعت |

زیارت قبول حاجی ! ! !

قالب شعر :چهارپاره

دختری خوش زبان و  شش سالـه               پــدرش کارگَـر بـه یک شرکت

طفلکی مُدَّتی است بـیـمـار است               می کِشَد درد او در ایـن مُــدَّت

*****************

مــادرِ طـفـل بَـر سَـرِ طـفـلـش                چشم هـایش ز اشک گَـردَد پُـر

نیست پـولـی بـه خـانه ی آن ها                تـا کـه طفلِ خـودش بَـرَد دُکتُر

*****************

پـــدر از کـار بــاز مـی گـردد                پُـرسَـد از حـالِ زارِ دخـتـرِ خود

مــادرِ طـفـل اَشـک در چشمش               می زند زُل بـه چشم شوهـرِ خود

*****************

می نـشـیـنـد کـنـارِ فـرزنـدش                پـدرِ خَسته ای کـه غمگین است

می کـنـد حِسّ دخـتـرش فوری                اِحـتـیـاج پـدر بـه تسکین است

*****************

چـشـم وا مـی کـنـد بــه آرامی                اِبـتــدا یـک سـلـام می گـویـد

پـــدرم آمـــدی ؟ خُـدا قـوّت                جُمـلـه ای نـاتـمـام می گـویـد

*****************

اَشک می ریـزد از دو چشمِ پـدر               شَـرم دارد ز رویِ دخـتــرِ خـود

چـه کـنـد؟ چـاره ای مگر دارد               نگهی می کـنـد بـه همسرِ خـود

*****************

همسرِ مـرد و مــــــادرِ دخـتـر               رنگ و رویش چو گچ سفید شُده

یـأس گـویـا شده بَـر او غـالِـب                قلـب او خــالـی از اُمـیــد شده

*****************

کـوچـه هـم بَس شُلوغ می باشد               حـاجی از مَـکّــه بـاز می گردد

بـاز بَـعـد اَز یـکـی دو مـاهِ دگر                رَهـســپــارِ حـجــاز می گردد

*****************

عـدّه ای جمع گشتـه در کـوچـه               شاد هستند و دل خوش و شنگول

فقط ایـن جُملـه می شود تکرار                حـاج فـلانـی زیـارتَت مَـقـبـول

*****************

حـاجـی از هیـچ کس نمی پُرسَد               چـه خـبر هست خـانـه ی بَغَلی ؟

دل خوش از این بُوَد که حج رفته               پــا نـهـاده بـه جـای پــای علی

*****************

کی علی چـون تـو بود اِی حاجی                بـه علی ؛ حَجِّ تـو نگشته قـبـول

کس کـه چیزی بـه تو نمی گویَد               دَر نـیــاوَر چـنـیـن اَدا و اُصـول

*****************

تهران ؛ پنجشنبه 26 تیرماه مصادف با 20 رمضان 1393 ؛ جعفری زاویه

+ نوشته شده توسط در و ساعت |

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمانِ الرَّحیمْ

شعر آئینی زیبا و دل سوزی از قلم دوست و برادر پاکباخته و پاکزاده اَم جناب آخوندی(اَدامَ اللهُ توفیقُه)در مورد شب بیست و یک ماه رمضان.

 

بستر مـرگـه دوشوب نـاطق قـرآن بو گئجه

ایش دوشوب مُشكلهيوخ دردينه درمان بو گئجه

ضرب شمشيرجـفـادن بـويـانوب قـانه علي

گئدور َالدن داخيدين حقـه اَركان بو گئجه

زهر شمشير جـفـا اَلدن آلـوب تـاب و توان

باش يارا ؛ يوخ اَیاقـا دورماقا امكان بو گئجه

حـال اِغـمـايه دوشـوب عـبـد خـداي اَزلي

آز قالور روحي گـئـده خالقهمهمان بو گئجه

بحرقـان موج ویرور لنگر دين لنگه دوشوب

ايستيور غـرق ائليـه كشتيني طوفان بو گئجه

آيـا بـاخ لـكَّـه سالـوبـدورئـوزونه اَبـر سيه

هيچوخالدوقجا بولوط مه اولي پنهان بو گئجه

كَم كَمَك نوري آزالـدوقجـا ویرور قلبه يارا

او آزالـدوقـجـايئتـور عمرينه پايان بو گئجه

ولـي وار نـوري هـلـه جلوه وئرور دور و بره

بـو سياقيلـن ائـدور حقّي نـمـايـان بو گئجه

نـالـه و نـوحـه سَسي بيتعـلـيـدَن اوجالور

عالَمي تَرك اِئـلـيـورعـارفِ دوران بو گئجه

بزم مـاتـم قـورولوب عرشه يئتور ناله سَسي

دارفـانـيـدَن اوزور اَل شـهِ خوبـان بو گئجه

یـوز وئـروب محنت عُظـمـا دَر خيبر یيخانا

كهربا تكسارالوب قلبی اولوب قان بو گئجه

مـات و مـبـهـوتـم الـهـي بئله بير ُظلمه نيه

اولمادي چرخ فلك پايهسي ويران بوگئجه؟

بيست و يكمگئجه سي شيون ائدور اَرضوسما

يـانـدیـرور قلب لري آه یتـیـمـان بو گئجه

اهـل بـيـتـي يیغيشوب شـاه ولـا دوره سينه

ديل يارا زار و حزين جمله نواخوان بو گئجه

باغبان نيمه نفس ؛ گول لَري غمدن سارالوب

عندليبان خوش اَلحان ائـدور اَفغان بو گئجه

اي يتيملرآتاسي جـان سنه قربان گوزون آچ

سویليورزينب اورکدن بئله جانجان بو گئجه

سارالان گول لَـرووَه ایلـه نـظـر گول بئجَرَن

گئتمَگونلن بيزي سن اِئتمهپـريشان بو گئجه

غَـرق طـوفـان بـلا اؤلمـوش حسين ابن علي

گؤزياشي یوزده دئيور جان سنه قربان بو گئجه

گؤزلرون آچ بـابـا جـان بير باخيشا مشتريم

باخيشوندان آلارام درسي كماكـان بو گئجه

دم غنيمتدي دانيش بـو گئجه آخرگئجه دي

نـه سوزون وار ائلـه آخر منه اِعلان بو گئجه

راضي اولـمـازدون حسينیناولا بير ذره غمي

گؤزلرون آچ مني گور زارو پريشان بو گئجه

ايكي قارداش ايكي باجي بؤيانوباشك غمه

يانور اُول دورت باليـا عـالَـمِ امكان بو گئجه

بير طرفده يـانوري شمع كيمين اَشجـعِ ناس

اَلي قؤينيندا دوروب ديده سي گريان بو گئجه

يـالوارورگـؤزلرون آچ سـاقـي كوثر يانورام

دوداقوندان منه ائت بوسه ني احسان بو گئجه

يـارالـي حـالتيلـن آچـدي گؤزون شير خدا

باخدي اَطرافينـه محزون شهِ مَردان بو گئجه

چاغیروبدور يـانـيـنـا اوغلون او محبوب خدا

ايليوب ديلـده اولان مشكلي آسـان بو گئجه

مجتبا اوغـلـونـا تـاپـشـوردي اُمـوراتي امام

جانشين اولدي او سلطانه بو سلطان بو گئجه

اِئـلـدي اؤنـدا اشـاره ايـكـيزيـبـا گُـلـونَه

ايكي قارداشي گؤروب زار و نواخوان بو گئجه

وئـروب عـبّـاساَليني اوغـلـي حسينون اَلينه

تاپشیروب بير بيريـنـه سروردوران بو گئجه

دئدي عـبّـاسـه : اوغول دقَّت ائله سؤزلريمه

سنه تكليف ائدورم بو سؤزي هرآن بو گئجه

نَه قَـدَروار نفسون گـؤزلـه حسيندن گؤزليم

گئدورم خـالقه مهمان وئرورم جان بو گئجه

قؤيما هئچ حالدا قالا تك گول زهراني اوغول

گـؤرورم من سيزيچون قانلي بيابان بو گئجه

دوشدي ايش مشكله يومدي گؤزوني مير هُدا

رُكنِ دين سيندييئتوب موسم هجران بو گئجه

كعبهمولوديشهيداؤلدي اورک قان بو سوزي

كوفه اهلينه مُـنـادي اِئـدوب اِعلان بو گئجه

سوز بئله قـالـدي يتيشدي شب عـاشـورِ بلا

عـاشقانِ حَـقَـه همچون شب پيمان بو گئجه

لُطف حَقّيله((آخوندي))بو سؤزي نَظمه چَكوب

شير حَقدَن آلاجـاق دَردينـه دَرمان بو گئجه

+ نوشته شده توسط در و ساعت |

می رَوَم . . .

می رَوَم بَـر دوردسـتـی تــا نبینـد کس مَرا

از هـمـه دنـیـا خُـداونـدا تـو تنـهـا بَس مَرا

تنگ گشته عرصه بَر من ؛ خود نمی دانم چرا ؟

می رسد طعـن پـیـاپی از کَس و نـاکَس مرا

آن چنان سَرخورده و حیران و گُنگَم ؛ زان جهت

مـانـده نَـه بَـر پیش راهی و نَـه راهِ پَس مرا

از خـود و اطرافیـانم خـسـتـه و وامـانـده اَم

گشته این دنیا بـه این پهـنـاوری مَحبَس مَرا

در بـیـابــان جـنـون آواره بـودن بهتر است

سرزنش ها نوش می باشد ز خار و خَس مَرا

دِل به زَرق و بَرقِ این دنـیـا نمی بندم از آن

دَلـق پشمـیـنـه بـه از دیـبـا و از اَطلَس مرا

میلِ باغ و گُلشن وگُل در وجودم نیست ؛ چون

شاد می سازد نه گُل ؛ نه غُنچه ی نورَس مرا

تهران ؛ تهران پارس ؛ قنات کوثر ؛ یکشنبه 22 تیرماه 1393 ؛ جعفری زاویه

+ نوشته شده توسط در و ساعت |

گؤزل قارداشیم سایین حاج دهقان نورانی جنابلاریندان تورکی بیر غزل :

 

قالب شعر : غزل

 

تعداد اَبیات : 10 بیت

 

وزن غزل : فاعِلُن ؛ مُفتَعِلُن ؛ مُفتَعِلُن ؛ مُفتَعِلُن

 

نَه دَن ؟ ؟ ؟

 

حسرتین چکدی گولون بلـبـل بیچاره نَدَن ؟

گول اؤزی همدم اؤلوب عُمر بؤیی خارَه نَدَن؟

غم هجران اِئله بیل سینه می خنجردی یاریر

طائر روحیم اوچوب چاتمـادی دیدارَه نَدَن؟

غزلی کامیل صورتدَه اِدامه یمطلبدهملاحظه بویورون .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در و ساعت |

اِی عِشق

قالب شعر:غزلواره

 

تعداد اَبیات:12 بیت

 

وزنِ شعر:مَفاعِلَنْ فَعِلاتُنْ ؛ مَفاعِلَنْ فَعِلُنْ

 

سلام بَر تو که پاک و مُقَدَّسی اِی عِشق

برای مـن ز تمـامِ جهان بَسی اِی عِشق

ز جـان عزیزتری پیش من هزاران بـار

عَطیّه ای به من از ذاتِ اقدسی اِی عشق

در آن زمان که دلم پُر ز غصّه میباشَد

به دادِ طفلکِ دِل خوب می رَسی اِی عِشق

 

لطف نموده ؛ متن کامل شعر را در ادامۀ مطلب ملاحظه بفرمائید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در و ساعت |

... یالوارما

 

 

قالب شعر :غزل(تعداد اَبیات :12 بیت)

 

وزن غزل :مَفاعِلَنْ فَعِلاتُنْ ؛ مَفاعِلَنْْ فَعِلُنْ

کـؤنـول ؛ گئدیب داش اورکلی نگاره یالوارما

ایکی گون عمره گؤرَه روزگاره یالوارما

وفا اومورسان اگر دؤی وفالیلَر قاپیسین

وفـاسیزه ؛ چکیلورسن دَه داره یالوارما

 

لطفاً غزلی کامیل صورتده اِدامۀمَطلَب دَه ملاحظه بویورون.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در و ساعت |

کویر تشنه

 

 

قالب شعر : غزل ( تعداد ابیات: 12  بیت )

 

 

وزن شعر : فاعِلاتُنْ ؛ فاعِلاتُنْ ؛ فاعِلاتُنْ ؛ فاعِلُنْ

 

 

می شود یک شب مَرا تـاصُبح مِهمانم کُنی؟

مستحَقَّم ؛ لطف و مهر خویش اِحسانم کُنی؟

گَـر نباشی می شود دنـیـا چـو زندان نازنین

اَز چه رو دنیای دون را مـثـل زنـدانم کُنی؟

 

لُطف نموده و متن کامل غزل را در اِدامه مطلب ملاحظه فرمائید؛متشکّرم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در و ساعت |

دهقان جنابلاریندان تورکی بیر غزل

قالب شعر:غزل(تعداد ابیات:8 بیت)

وزن شعر:فاعِلاتُنْ؛فاعِلاتُنْ؛فاعِلاتُنْ ؛فاعِلُنْ

... آغلیور

فُرقَتوندَن گؤزلَریم ایل لَـر بؤیـی قان آغلیور

نیکیمین جسمیم سیزیلدیر؛نالهدَنجان آغلیور

تیر مُژگانونلَه اِئتدون سینهمی شانشانمنیم

کـؤنلـومون اَحوالینـه سینَمدَه مُژگان آغلیور

بیرمَثَلدور یانمیان هاردان بیلَر یانماق نَدور؟

حـالـیـنـه پـروانـهنین شمع شبستان آغلیور

درد عشقی بیلمَـدی درمان اِئدَهحاذق طبیب

دردِ بـیدَرمـانیـمَـهعـالمده درمـان آغلیور

بحرِ غـم غَـوّاصیـام گوهر گَزیر کؤنلوم منیم

غرق اِئدیر دریا منی؛جوشدوقجاطوفان آغلیور

غم؛کدر سئل تک آخیر؛ کؤنلوم اِئوین ویران اِئدیر

حالیمَه ویرانه یـاندی ؛ اؤلدی ویران ؛ آغلیور

یوسف عشقیم نَه دَن یاد اِیلَمیر بیرآن مَنی ؟

آغلاماقدان کور اؤلان یعقوبه ؛ کنعان آغلیور

لطفاِئدوببیردفعهگؤستردلبرا رُخسارووی

مایل وَصلون اؤلوب هجرونده ((دهقان))آغلیور

تهران ؛ پنجشبه 22/3/1393 ؛ دهقان نورانی

 ((((Dehghan Nurani Natur))))

 

+ نوشته شده توسط در و ساعت |

 

سایین دهقان  نورانی جنابلاریندان بیر گؤزل ترکی غزل :

 

گؤز یاشیم توکَندی

قالِبِ شعر : غزل (تعداد ابیات 10 بیت)

 

وزن شعر : مَفاعیلُن مَفاعیلُن مَفاعیلُن مَفاعیلُن

سنون کویونده آواره اؤلانلار چؤخدی عالَمدَه

یَمِ عشقونده غَوّاصم ؛ بلایـه دوشموشم یَمدَه

سیزیلدیر نی کیمین روحیم؛ چالیر شوریله شهنازی

تاریم چؤخدان دوشوب زیلدن؛ مخالف آختاریر بَمدَه

سینَمدَه بیرداغیم واردی ؛ جؤشوب وُلکان کیمین داشدی

آخیب سئل تک دؤلوب کؤنلوم ؛ اؤلوب مین داغ سینَمدَه

سنون هجرونده گؤزیاشیم توکَندی ؛ نَمدَه گؤرسَنمیر

اورَکدن حالیـمَـه یاندی صَفا و مَروه ؛ زمَزَمدَه

اوچایدی طایر روحیم چاتایدی قُلّه ی قـافـه

قؤنایدی قاف عشق اوسته ؛ ویرایدی اؤردا پَرچَمدَه

تَرَحُّم اِئت مَنه اِی گُل ؛ گَل آچ بو عشقین اَسرارین

آچانمور سِرّین ؛ عاشِقلَر قالوب بو سِرِّ مُبهَمدَه

فراقوندَه سَنون عالَم بهشتده اؤلسا دوزخدی

اؤ سَروِ قامَتون گؤرسَم مین ایل قاللام جَهَنَّمدَه

گَل عُشّاقَه عنایت قیل ؛ یئتیشسین خوانِ اِحسانَه

گؤروب احسانووی قالسین تَحَیُّر ایچره حاتَمدَه

سَنون مدهوش اِئدَر عطرون بهارین فصلی گُلزاری

قـالـار حیران سنه نرگس ؛ گُلِ ریحانِ مَریَمدَه

بیر عُمری حسرتین چکدیم وصاله یِئتمَدیم اِی دل

نَدَن مأیوسسان (( دهقان )) ؟ گَلَر سُلطانِ اَعظَمدَه

 

تهران ؛ پنجشبه 22/3/1393 ؛ دهقان نورانی

+ نوشته شده توسط در و ساعت |


Powered By
BLOGFA.COM